fbpx
Bashkimi Evropian ka ndarë 2,5 milion euro për të mbështetur projektin për të rritur konkurrencën e ekonomive të rajonit, i cili do të zbatohet nga Forumi i Investimeve në Dhomën WB6.

Përmes këtij projekti, Bashkimi Evropian do të ndihmojë në forcimin e aftësive të Forumit të Investimeve të Dhomave WB6 dhe dhomave anëtare individualisht për të mbështetur ekonominë, por përfituesit kryesorë të këtyre fondeve, ose shërbimet e krijuara gjatë projektit, do të jenë sipërmarrësit.
Falë këtij projekti, rreth 200 ndërmarrje nga rajoni do të jenë në gjendje të lidhin dhe rregullojnë biznesin në takime dypalëshe të biznesit të organizuara nga CIF, ndërsa 60 prej tyre do të mbështeten për të hyrë në zinxhirët e furnizimit ndërkombëtardhe së bashku do të marrin pjesë në tre panaire të mëdha ndërkombëtare.

Për më tepër, tre konferenca investimesh gjithashtu do të organizohen për të promovuar rajonin dhe histori të suksesshme biznesi për investitorët e huaj. Rreth 60 kompani mund të mbështeten në ndihmën teknike në përgatitjen e projektit dhe aplikimin për fondet dhe programet e BE-së, si Horizon 2020, COSME ose Creative Europe.
Bizneset do të jenë të disponueshme me bazat e të dhënave në internet me informacion cilësor për tregjet e huaja individuale, në të njëjtën mënyrë, ditë informimi, seminare dhe punëtori, të përshtatura për nevojat e biznesmenëve, ku ata do të edukohen për përfitimet e zonës ekonomike rajonale dhe do të marrin këshilla dhe informacion se si të arrihet bashkëpunim më të mirë me njëri-tjetrin dhe ndërkombëtarizimin me sukses të biznesit të tyre.
Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet përmirësimit të komunikimit ndërmjet sektorit publik dhe privat brenda rajonit dhe BE-së, me qëllim të promovimit të zonës ekonomike rajonale. Në këtë kuptim, tre dialogë publik – privat midis biznesit dhe vendimmarrësve planifikohen të mbahen me pjesëmarrjen e rreth 300 përfaqësuesve të komunitetit të biznesit të rajonit.

Për më tepër, edhe nëntë studime dhe hulumtime do të bëhen për të identifikuar pengesat në bashkëpunim në rajon me rekomandime për t’u adresuar institucioneve kompetente.

Shpërndaj me

Loading...